ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Με την επιφύλαξη ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας , ισχύουν τα κάτωθι:

 

Ο πελάτης είναι ενήμερος για το χρόνο και το κόστος επισκευής και οφείλει να ανεχθεί τυχόν υπέρβαση της αρχικής εκτίμησης του
χρόνου και του κόστους, εφόσον είναι αντικειμενικώς επουσιώδης. Η εταιρεία ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση για τα ανακύπτοντα κατά την
επισκευή ζητήματα, όσον αφορά το χρόνο και το κόστος.
Η παραλαβή του προϊόντος μετά από κανονική εξέτασή του από τον πελάτη, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη έγκρισή του
σχετικά με την επιτυχία της επισκευής. Τα προς αντικατάσταση μη λειτουργικά υλικά τμήματα του προϊόντος μετά την αποπεράτωση της
εργασίας αποδίδονται στον πελάτη, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προβεί σε παραλαβή εντός 3 μηνών από
την αναγραφόμενη ημερομηνία παράδοσης στο κατάστημα και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επισκευή, δηλώνει ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα ότι εγκαταλείπει τη νομή του επί σκοπώ παραιτήσεως από την κυριότητα και παραιτείται από κάθε δικαίωμα/αξίωση
απόδοσης, αποζημίωσης κλπ.

Εγγύηση Υπηρεσιών : Η εταιρεία εγγυάται για τις εργασίες επισκευής και λογισμικού για 7 ημερολογιακές ημέρες από την
παράδοση του προϊόντος στον πελάτη και αναλαμβάνει τη δωρεάν επανάληψη της επισκευής εφόσον παρουσιασθεί το ίδιο πρόβλημα εκ
νέου με την προσκόμιση στο κατάστημά μας.
Εγγύηση Υλικού : Τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά για την επισκευή των μηχανημάτων, διαθέτουν ξεχωριστή
εγγύηση το καθένα, αναλόγως το προϊόν, η οποία και αναγράφεται στο παραστατικό κατά την παραλαβή.
Εγγύηση Υπηρεσιών που αφορούν υλικά : Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση ενός ανταλλακτικού (προϊόν) εντός
εγγύησης, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με το κόστος του υλικού εφόσον πληροί τους όρους της εγγύησης, αλλά συμφωνεί στην πληρωμή του
κόστους των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν σχετικά με την αντικατάσταση του συγκεκριμένου εξαρτήματος. Δεν υπάρχει επιβάρυνση
εξυπηρέτησης της εγγύησης και δεν χρεώνονται τα μεταφορικά αποστολής του εξαρτήματος. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τις τεχνικές
υπηρεσίες απαραίτητες για το προϊόν, εφόσον επιθυμεί την τοποθέτησή του από την εταιρείας μας.
Η εταιρεία δε φέρει την ευθύνη για τυχόν βλάβες παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή της επισκευής του μηχανήματος.
Ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει και να έχει ενημερώσει την εταιρεία για όλες τις εμφανείς βλάβες του μηχανήματος κατά την παραλαβή.
Η παραλαβή του επισκευασθέντος προϊόντος γίνεται με την ταυτόχρονη εξόφληση του τιμήματος είτε σε εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα της εταιρείας είτε με επώνυμη κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.
Η εταιρεία παρακρατεί την κυριότητα στα πωληθέντα εμπορεύματά της μέχρι πλήρους εξοφλήσεως του τιμήματος. Σε περίπτωση
καθυστέρησης πληρωμής έστω και μιας δόσης του πιστούμενου τιμήματος, αυτό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο και
προγενέστερες μερικές καταβολές καταπίπτουν ως ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρείας.
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο του πελάτη.
Για τυχόν διαφορά συμφωνείται ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
GDPR : Ο πελάτης συμφωνεί σχετικά με την αποθήκευση και τη διατήρηση των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων από την εταιρεία,
όπως και το διαμοιρασμό αυτών με το προσωπικό της εταιρείας, στα πλαίσια των απαραίτητων εργασιών για την εξυπηρέτηση της
υπηρεσίας που επέλεξε.

 

Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών:

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια-βλάβη προσωπικών δεδομένων-αρχείων του πελάτη. Ο πελάτης
υποχρεούται να τηρήσει αντίγραφα ασφαλείας (backup) των αρχείων πριν την παράδοση του προς επισκευή υλικού και
κατά τη διάρκεια της περαιτέρω λειτουργίας του μετά την επισκευή. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που ζητηθεί
από τον πελάτη να αναλάβει η εταιρεία μας να κάνει αντίγραφα ασφαλείας.

preloader